Bierzmowanie

Bierzmowanie - to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Stanowi ono uzupełnienie chrztu świętego i jest szczególnym znakiem potwierdzającym przynależność do Chrystusa. Bierzmowani otrzymują dary Ducha Świętego oraz liczne łaski, mające umocnić ich wiarę. Jest to niezwykle ważny sakrament, ponieważ po jego przyjęciu wierny bierze pełną odpowiedzialność za swoją wiarę i relację z Bogiem.

Czy jednak wiesz, co oznacza słowo „bierzmowanie”?
Słowo „bierzmowanie” wywodzi się od „bierzma”. Jakie jest jednak jego znaczenie? Sprawa nie jest tu już taka prosta, ponieważ istnieją dwa wytłumaczenia. Pierwsze z nich to bierzmo jako belka podtrzymująca strop. Dawne dachy wykonywane były z drewna i ta skomplikowana konstrukcja miała pewne stałe elementy, takie jak bierzmo. Z wymową sakramentu wiąże się w ten sposób, że bierzmowanie ma podtrzymywać wiarę i być podporą w zawieruchach życia. Inne wytłumaczenie bazuje na znaczeniu bierzma jako piętna, znaku. Powiązanie ze znaczeniem sakramentu bierzmowania jest również uderzające, ponieważ jest on sakramentem, który wyciska na duszy niezatarte piętno przynależności do Jezusa Chrystusa. Dlatego można też powiedzieć, że bierzmowany otrzymuje znak, który pozwala go rozpoznać jako świadka Boga. Jak widać, oba znaczenia słowa „bierzmo” odnoszą się do wymowy sakramentu, jako podtrzymującego wiarę oraz wyciskającego trwały znak na duszy.

A co na temat bierzmowania mówi Katechizm Kościoła Katolickiego?
Podaje, że Sakrament Bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski Chrztu. Istotnie, przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. Z tego fragmentu niejako wynikają inne nazwy Sakramentu Bierzmowania. Przyjęcie sakramentu dopełnienia, jak bywa też nazywane Bierzmowanie, doskonali łaskę otrzymaną w czasie Chrztu świętego. Sakrament Bierzmowania jest przedłużeniem i wypełnieniem zobowiązania płynącego z tego sakramentu. Jest jego umocnieniem i stanowi z sakramentem Chrztu całość do pełnego członkostwa w Kościele Chrystusowym. Umacnia więź z Chrystusem, podkreśla, że naszym Ojcem jest sam Bóg. Dzięki darom Ducha Świętego doznajemy pomnożenia cnót, które mają wskazywać nam, jakimi wartościami należy się kierować.

Sakrament Bierzmowania jest nazywany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Zakłada on bowiem i umacnia dojrzałość jednak jej nie powoduje. Przyjmując go potwierdzamy swą wiarę i przynależność do Kościoła. Jako sakrament dojrzałości duchowej daje szczególną siłę do wytrwania w powołaniu chrześcijańskim i apostolskim, nakłada na chrześcijanina obowiązek mężnego wyznawania wiary i troski o zbawienie świata.

Bierzmowanie nazywamy Sakramentem Ducha Świętego, bowiem to Duch Święty zstępuje na nas udzielając nam swoich darów, które my poprzez nasz duchowy rozwój winniśmy wykorzystywać. Otrzymujemy dary, które tak jak rośliny powinny być pielęgnowane, by nie uschły i nie obumarły, ale wzrastały i pomagały nam szczęśliwie żyć w dążeniu do wiecznej radości.

Udzielany nam przez zmartwychwstałego Chrystusa w Sakramencie Bierzmowania Duch Święty, nie tylko uświęca nas wewnętrznie, ale napełnia mocą. Stąd też wywodzi się kolejna nazwa - sakrament umocnienia, dawany po to abyśmy - jak pierwsi uczniowie Jezusa - działali apostolsko w świecie, przyczyniając się do rozszerzania Kościoła.