Parafia pw. św. Ojca Pio w Tychach

Kościół naucza nas, że przez całe swoje życie powinniśmy pokładać nadzieję w Bogu, nie zaś w swoich siłach i możliwościach. „Nadzieja jest cnotą teologalną, dzięki której pragniemy jako naszego szczęścia Królestwa niebieskiego i życia wiecznego, pokładając ufność w obietnicach Chrystusa i opierając się nie na naszych siłach, ale na pomocy łaski Ducha Świętego” (Katechizm Kościoła Katolickiego 1817).
 
Nadzieja ta jest głęboko zakorzeniona w naszych sercach, jako wezwanie do osiągnięcia zbawienia. „Podejmuje ona te oczekiwania, które inspirują działania ludzi; oczyszcza je, by ukierunkowywać je na Królestwo Niebieskie; chroni przed zwątpieniem; podtrzymuje w każdym opuszczeniu; poszerza serce w oczekiwaniu szczęścia wiecznego. Żywa nadzieja chroni przed egoizmem i prowadzi do szczęścia miłości” (KKK 1818).
 Bez nadziei nic nie możemy. Jedynie ona uzdalnia nas do przyjęcia w pełni Bożej miłości i daje siły potrzebne by na nią odpowiedzieć.
 W chwilach próby, wielkich trudności duchowych i rozpaczy to nadzieja zapewnia nam radość oraz pomaga zwalczać zwątpienie oraz wytrwać cierpliwie w trudnym położeniu. Pismo Święte nakazuje nam wręcz wtedy „weselić się nadzieją” (por. Rz 12, 12), która swoje źródło ma w żarliwej modlitwie, szczególnie w Modlitwie Pańskiej, „streszczającej wszystko to, czego nadzieja pozwala nam pragnąć” (KKK 1820).
Gdy sytuacja, w której się znajdujemy, ze wszech miar jawić się będzie jako beznadziejna, módlmy się szczerze i żarliwie za pośrednictwem św. Judy Tadeusza, patrona trudnych spraw. Niech będzie on naszym Orędownikiem przed Bogiem, niech wspiera nas nadzieją i pomaga cierpliwie wytrwać w miłości do Stwórcy.

A co się tyczy naszych patronów…

Z dwóch Apostołów - Szymona i Tadeusza, znacznie bardziej znanym i popularnym, których Kościół wspomina wspólnie 28 października jest Juda Tadeusz, a to ze względu na ogrom łask, jakie wyświadczył niezliczonej liczbie wiernych chrześcijan jako Patron od spraw beznadziejnych. Czciciele Świętego, którzy doznali jego wspomożenia kopiują tekst nowenny i zostawiają w kościołach, dzięki czemu moc jego wstawiennictwa rozszerza się i dociera w sytuacjach wydawać by się mogło przypadkowych, a w rzeczywistości będących zrządzeniem Opatrzności.
Jest także patronem szpitali i personelu medycznego.Kult św. Judy Tadeusza jest szczególnie żywy od XVIII w. w Austrii i w Polsce.
Z tekstu Pisma Świętego o Judzie Tadeuszu, autorze najkrótszego z Listów Katolickich wchodzących w kanoniczny skład ksiąg objawionych dowiadujemy się niewiele. Wymieniany jest jako jeden z „braci Jezusa”, a więc Jego bliski krewny (brat znaczyło w ówczesnym języku żydów tyle co krewny). Był on bratem Jakuba Mniejszego, a Apostołowie nadali mu przydomek Tadeusz, czyli Odważny. Podobnie jak w przypadku Szymona istnieją różne wersje zdarzeń dotyczące jego działalności po zesłaniu Ducha Świętego i śmierci.
Dlaczego jednak tak wielki Patron nie posiada dnia swego samodzielnego wspomnienia w kalendarzu liturgicznym? Powodem jest fakt, potwierdzony różnymi przekazami Tradycji, iż właśnie ze świętym Szymonem głosili wspólnie Ewangelię i ponieśli śmierć męczeńską. Różne są hipotezy na temat miejsca ich apostolatu i męczeństwa. Hieronim podaje, iż Juda opowiadał Ewangelię na terenach Edessy, Paulin z Noli wskazuje na Libię, a Wennancjusz Fortunat twierdzi, iż oddał życie za Chrystusa razem z Szymonem głosząc Dobrą Nowinę w Mezopotamii i Persji. Mieli być zabici bądź przez ukrzyżowanie, bądź przez rozcięcie piłą.
Samo zaś Pismo Święte odnotowuje słowa świętego Judy Tadeusza wypowiedziane podczas ostatniej wieczerzy. We wspaniałym opisie rozmowy, w której Jezus po raz pierwszy mówił całkiem otwarcie ze swymi uczniami, Jan Ewangelista zanotował pytanie Judy skierowane do Jezusa: „Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?”. Niesie ono – a raczej kontekst, w jakim zostało zadane – wielką naukę dla chrześcijan, którzy dowiadują się stąd, iż porządek królestwa tego świata (stworzony przez grzesznego człowieka, który nie zna prawdziwego Boga) i porządek królestwa Bożego są sobie przeciwne, jak to przedstawił święty Augustyn w obrazie miasta diabelskiego i miasta Bożego. Dzięki temu pytaniu dowiadujemy się, iż jedynie wyrzekając się światowego myślenia, a przyjmując punkt widzenia nadprzyrodzony i zgodny z objawioną nauką możemy stać się przyjaciółmi naszego Pana: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać”.
Dwaj głosiciele Ukrzyżowanego nie rozstali się nawet po śmierci, a to z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że ich dusze wspólnie uwielbiają Trójcę Świętą w chwale niebieskiej, po drugie dlatego, że relikwie obu Apostołów znajdują się w Rzymie, w bazylice świętego Piotra.
W ikonografii św. Juda Tadeusz przedstawiany jest w długiej, czerwonej szacie lub w brązowo-czarnym płaszczu. Trzyma mandylion (słowo pochodzi z łaciny i oznacza obraz głowy Jezusa Chrystusa, bez korony cierniowej, odbity na chuście, podtrzymywanej przeważnie przez 2 anioły; przedstawienie charakterystyczne dla sztuki średniowiecznej a gł. bizantyńskiej.) z wizerunkiem Jezusa. Według legendy bowiem miał on wizerunkiem Pana Jezusa uzdrowić króla Abgara w Edessie.
 
źródło – PCH 24, Źródło: str kościoła Rektoralnego p.w.św Judy Tadeusza Lublin.

 

Wybrane modlitwy do Św. Judy Tadeusza

LITANIA DO ŚW. JUDY TADEUSZA

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Św. Maryjo, módl się za nami
Św. Boża Rodzicielko
Królowo Apostołów
Św. Judo Tadeuszu
Św. Judo, chwalebny Apostole
Św. Judo, gorliwy wyznawco
Św. Judo, prawdziwy przyjacielu Chrystusa
Św. Judo, wierny sługo Boży
Św. Judo, na opowiadanie Ewangelii powołany
Św. Judo, niezmordowany głosicielu słowa Bożego
Św. Judo, miłość Bożą w duszach ludzkich rozniecający
Św. Judo, w obronie wiary św. śmiało występujący
Św. Judo, przykładem życia chrześcijańskiego będący
Św. Judo, prześladowanie dla wiary św. cierpiący
Św. Judo, krwią swoją wiarę św. stwierdzający
Św. Judo, szczególny Patronie w sprawach trudnych i beznadziejnych
Św. Judo, Orędowniku możny
Abyśmy z grzechów naszych powstali
Abyśmy szczerze pokutowali
Abyśmy w służbie Bożej gorliwymi byli
Abyśmy w cnocie postępowali
Abyśmy w jedności i zgodzie żyli
Abyśmy w wierze niezachwianie trwali
Abyśmy nigdy zwątpieniu nie ulegli
Abyśmy nigdy w rozpacz nie wpadli
Abyśmy błądzących na drogę prawdziwą sprowadzali
Abyśmy sami od jedności Kościoła katolickiego nie odstąpili
Abyśmy od wszelkich niebezpieczeństw duchowych uwolnieni byli
Abyśmy po przejściu życia doczesnego z Tobą się połączyli

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módlmy się:

Boże, któryś nas przez św. Judę Apostoła do poznania Imienia swego doprowadzić raczył, spraw, prosimy Cię, abyśmy, oddając Mu należną cześć, coraz bardziej postępowali w cnocie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA W CIĘŻKIM STRAPIENIU DO ŚW. JUDY TADEUSZA (1)

Św. Judo Tadeuszu, spokrewniony z Jezusem Chrystusem i Matką Najświętszą, wybrany do godności apostolskiej, proszę cię przez te przywileje i przez chwałę Twoją, jaką otrzymałeś za trudy apostolskie i męczeństwa, uproś mi u Boga łaskę, której tak gorąco pragnę. Tobie Bóg oddaje w opiekę wszystkich zostających w beznadziejnym położeniu, abyś im przez swe orędownictwo przychodził z pomocą. Wejrzyj przeto i na mnie, uproś mi zmiłowanie Boże, bym wielbił zawsze miłosierdzie Pańskie nade mną, bym w swej nadziei nie był zawstydzony.
P. Św. Judo Tadeuszu, orędowniku w sprawach beznadziejnych.
W. Uproś mi zmiłowanie Boże.
Amen.

MODLITWA DO ŚW. JUDY TADEUSZA (2)

Najsłodszy Panie Jezu Chryste, w zjednoczeniu z niepojętą niebiańską chwałą, która z Trójcy Przenajświętszej spływa na ludzkość całą, na Pannę Najświętszą, na wszystkich aniołów i świętych, sławię, uwielbiam i składam Ci dzięki za łaski i dary, którymi obdarzyłeś Twego wybranego Apostoła, co miał szczęście do Twojej rodziny się zaliczać. Błagam Cię, racz mi udzielić Twej łaski dla jego zasług i wspieraj mnie za jego przyczyną we wszelkich potrzebach. 
Amen.

MODLITWA DO ŚW. JUDY TADEUSZA (3)

Św. Judo Tadeuszu, potężny Orędowniku, wyjednaj u Boga błogosławieństwo dla odrodzonej Ojczyzny naszej. Wejrzyj na cierpienia niewinnych, na łzy rodziców, którym w czasie wojny wydarto dzieci i na sieroty daremnie szukające matek. Weź pod możną opiekę rozdarte rodziny, zapędzone w miejsca wygnania, bądź sprawcą ich szczęśliwego powrotu do ognisk rodzinnych.
Usuń piętrzące się wokół trudności, usuń szatańskie zapory zagradzające drogi do pokoju, ładu, sprawiedliwości i dobrobytu. Nie dopuść, aby zły duch pychy i niezgody spowodował nowy rozlew krwi i walk bratobójczych.
Przez swe zasługi wyjednaj nam u Boga łaskę długotrwałego pokoju, dobrobyt i rozwój kultury ducha.
Spraw, aby przeżyte cierpienia wojenne, zbliżały nas do Boga, niech się w nich odrodzą polskie dusze, niech się ożywią serca szczerą ofiarną miłością Ojczyzny i bliźnich, a wola polskiego ludu niech umocni swe niezłomne postanowienie wiernego trwania przy Bogu. W odrodzonej Polsce z popielisk i mogił, rumowisk i krwi, niech wzrośnie nowe życie, zakwitnie pokój, zgoda i miłość. Praca wspólna i modlitwa niech budują gmach nowej Ojczyzny.

Amen.

MODLITWA DO ŚW. JUDY TADEUSZA (4)

Św. Judo Tadeuszu, potężny mój obrońco i opiekunie, w trosce i opuszczeniu oddaję się Twojej cudownej opiece. Wdzięczny Ci jestem za wszelkie łaski, jakie dla mnie już wyjednałeś, a proszę Cię i nadal wspieraj mnie w pracy, pocieszaj w smutku, strzeż przed pokusą. Bądź moją mocą w trudnościach, osłoną w niebezpieczeństwach. Spraw, abym z Bogiem się budził i z Bogiem szedł na odpoczynek. Dzień po dniu prowadź mnie coraz bliżej Serca Jezusowego, abym spoczął w Nim po trudach i walkach życia, a zamiast w miłości własnej, pychy i zniechęcenia, niech w mym sercu zapanuje miłość, ofiarność i pokora. Amen.

NOWENNA DO ŚW. JUDY TADEUSZA

Dzień pierwszy
Święty Judo Tadeuszu, chwalebny Apostole i wielki przed Bogiem Orędowniku tych, którzy idą ku Tobie z głęboką ufnością. Otwieram moje serce stroskane i proszę Cię o opiekę nade mną. Z głębi mej duszy pragnę znaleźć się w gronie tych, którzy cześć Ci oddają i tych, którym wyjednałeś u Boga Wszechmocnego łaskę, o którą Cię prosili. Oni też głoszą, że Ty święty Judo Tadeuszu nie odmówiłeś im swej opieki w najtrudniejszych, rozpaczliwych i beznadziejnych chwilach ich życia. Ten ich głos i niezłomna wiara w Ciebie pociągnęła mnie ku Tobie i oto składam u Twych stóp moją gorącą i serdeczną prośbę, abyś raczył być orędownikiem mojej sprawy. Amen.
Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu … 

Dzień drugi 
O święty Judo Tadeuszu, zostałeś chwalebnym Apostołem, albowiem na wezwanie Jezusa Chrystusa poszedłeś za Nim, oddając Mu serce swoje pełne miłości, wiary i uwielbienia. W Chrystusie, w Jego nauce i w Jego Boskim posłannictwie znalazłeś natchnienie dla swojej wielkiej pracy apostolskiej, jako jeden z pierwszych budowniczych Kościoła katolickiego. Pragnę o święty Judo Tadeuszu iść przez życie wpatrzony w Twoje ślady i proszę Cię gorąco, bądź natchnieniem myśli, czynów moich, a stanę się pożytecznym członkiem Kościoła katolickiego, świecąc bliźnim dobrym przykładem. Amen.
Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu … 

Dzień trzeci 
Święty Judo Tadeuszu, chwalebny Apostole! Jakaś przedziwna moc ogarnia moje serce, gdy myśli moje szukają Ciebie i znajdują się przy Tobie, mój Orędowniku. Doznaję wtedy cudownego uczucia wiary, iż jesteś przy mnie, czuwasz nade mną, gasząc moją trwogę przed grożącym mi niebezpieczeństwem. Daj mi, święty Judo Tadeuszu, łaskę, by ta serdeczna ufność moja, jaką żywię do Ciebie nigdy nie wygasła, by mi za życia mojego była tarczą obronną i doprowadziła po śmierci duszę moją przed Najświętsze Oblicze Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Amen.
Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

Dzień czwarty 
O święty Judo Tadeuszu, skoro już znasz moje potrzeby i pragnienia mojej duszy, daj mi dość siły i wspomagaj moją wolę, ażebym przykładnym życiem jak najrzetelniej spełniał/a/ moje codzienne obowiązki, a jednocześnie świadczył/a/ o Ewangelii i tak osiągnął /ęła/ zbawienie duszy. Chrystus Pan głosił, że szczęście ludzi na ziemi tkwi w miłości bliźniego. Niechajże ten najwznioślejszy pierwiastek nauki Chrystusowej opromieni życie moje i tych, którzy ze mną idą przez życie pod sztandarem Jezusa Chrystusa. Amen.
Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu … 

Dzień piąty 
Święty Judo Tadeuszu, przez pamięć na mękę i śmierć Chrystusa Pana, przez trwogę i ból, które przeszywały serce Twoje, uproś mi u Boga łaskę mężnego dźwigania krzyża, jaki Opatrzność Boża na mnie wkłada. Niech go przyjmę z rąk Bożych, jeśli nie z radością, jak Ty i inni święci to uczynili, to przynajmniej z cichym poddaniem się woli Bożej, w duchu ofiary za swe grzechy. O święty Apostole, świadku życia i śmierci Jezusa Chrystusa, przywodzę Ci na pamięć ową słodycz, którą serce Twoje odczuwało, kiedy Chrystus, Twój Mistrz ukochany, uczył Ciebie i innych Apostołów modlitwy Ojcze Nasz. Proszę Cię wyjednaj mi tę łaskę, ażebym Boskiemu Twemu Nauczycielowi zawsze w jak największej stałości służył /a/, aż do końca życia mego. Amen
Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu … 

Dzień szósty 
Dziękuję Ci, o święty Judo Tadeuszu, kochany i chwalebny Apostole, żeś wzmocnił moją siłę woli, która pozwala mi z otuchą patrzeć w przyszłość moją. Dziękuję Ci z całego serca, że oddalasz ode mnie obawę przed pogorszeniem się moich warunków życia, że zniweczysz we mnie i tę męczącą trwogę przed nowymi troskami, które mnie gnębiły.
Utrwalaj, o święty Judo Tadeuszu, w mym sercu tę otuchę oraz pogodę ducha, która jest darem miłości Chrystusowej. Spraw, abym z tego daru dalej czerpał/a/ moc w każdej potrzebie mego życia. Amen.
Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu … 

Dzień siódmy 
O święty Judo Tadeuszu! Po dniach wstrząsającego smutku doznałeś niewymownej radości, gdy znowu ujrzałeś swego ukochanego Mistrza, który trzeciego dnia po swej śmierci powstał z grobu, by ukazać się swym uczniom – Apostołom. Uproś mi u Boga łaskę odrodzenia się we mnie dobrych wartości, abym był/a/ godzien miłosierdzia Chrystusa. Amen.
Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu … 

Dzień ósmy
O święty Judo Tadeuszu, który w swej apostolskiej pracy uczyłeś, jak światem rządzi Wszechmoc Boża, że jest to wiecznie panująca siła, która wszystko przenika i ożywia i na tej sile zbudowano Kościół katolicki – spraw, mój Orędowniku, ażebym w chwilach moich utrapień i trosk dążył/a/ w jego podwoje i u stóp Chrystusa znalazł/a/ ukojenie. Amen.
Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu … 

Dzień dziewiąty 
O święty Judo Tadeuszu, chwalebny Apostole, niechaj będzie na wieki błogosławione imię Twoje, niech rosną zastępy Twoich czcicieli, do których i ja – jako jeden z najgorliwszych, aż do oddania ducha mego, należeć będę, albowiem serce moje i dusza i każde włókno ciała mego odczuwa zbawczą prawdę głoszoną od wieków, że Ty nie odmawiasz swego orędownictwa temu, kto wyciąga do Ciebie ręce i serdecznie w największej wierze prosi Cię o ratunek i pomoc. Czcić Cię będę i głosić chwałę Twego imienia, albowiem dzięki Twemu wstawiennictwu płynie ku mnie błogosławieństwo Boże. Amen.
Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

Pamięci mojej mamy, która wiele Mu zawdzięczając, całe swoje życie modliła się do Św. Tadeusza

 

Wspieraj Seniora

Liturgia słowa

Z miłości do Słowa

... do św. Archanioła

Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha
bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy, a Ty,
Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne złe duchy,
które na zgubę dusz ludzkich
po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

Msze święte

Nd: 80011001400
1900(recytowana z homilią)
Pn, Cz, Pt: 1800
Wt, Śr: 630
So: 8001800

Delegat

Delegat ds. Ochrony
Dzieci i Młodzieży

Ks. Łukasz Płaszewski
Kuria Metropolitalna
ul. Jordana 39
40-043 Katowice
kom.: +48 519 318 959
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Licznik odwiedzin

Dziś92
Wczoraj127
Tydzień594
Miesiąc2857
Razem597042